Avís Legal

Tractament de dades personals

A través del present document de tractament de dades personals  es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris de Cal Masover de Circuns.

Contingut i acceptació

El present document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en que es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web, amb la finalitat de que els Usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través del present Lloc Web.

L’accés i ús del Lloc Web, un cop donat el consentiment exprés marcant la corresponent casella per part de l’usuari, implica la plena acceptació per part del mateix usuari del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir en la seva totalitat els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present document de Tractament de Dades Personals en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest pot tenir modificacions.

El present document de Tractament de Dades Personals serà vàlid únicament per les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, i no és aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Responsable del fitxer i tractament de les dades personals.

En compliment amb el que disposa el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DADES, en endavant RGPD, publicat el mes de Maig de 2016 i aplicable a partir del dia 25 de Maig de 2018, d’aplicació directa a tota la Unió Europea, es posa en coneixement del Usuari que les dades recollides a través del Lloc Web i/o qualsevol formulari de recollida de dades del Lloc Web seran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal titularitat de a Cal Masover de Circuns, amb N.I.F. número B-66863481 i amb domicili social a casa Circuns s/n de la localitat de Montclar, mail contacte responsable tractament calmasoverdecircuns@gmail.com,   web, www.turismecalcircuns.com, en endavant L’EMPRESA (RESPONSABLE DEL TRACTAMENT), per gestionar la navegació de l’Usuari a través del Lloc Web, si s’escau; així com per a les finalitats que s’indiquin en cada un dels formularis inclosos en el Lloc Web.

Cal Masover de Circuns  garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i el compliment de tota la normativa aplicable a tal efecte.

Per a que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es produeixin.

Així mateix, en prémer el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, l’Usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i verídiques.

Finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal.

La finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal és gestionar la relació comercial – estada en la casa – en especial la pre_facturació, facturació dels serveis i cobrament dels mateixos.

Que les dades de caràcter personal facilitats són incorporades als fitxers manuals i/o informàtics creats per L’EMPRESA amb les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació pel tractament de les seves dades personals.

La legitimació pel tractament de les seves dades personalsés la relació comercial/adquisició de productes de l’empresa segons els termes i condicions que consten en aquesta pàgina web; l’oferta i promoció de productes i serveis està basada en el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la possibilitat d’efectuar comandes futures per l’usuari.

Destinataris de les seves dades personals.

Que dona el seu consentiment que L’EMPRESA, emparada por la legislació vigent,   podrà cedir les seves dades personals a:

  • Organismes Públics o Entitats i Institucions Públiques en compliment de les obligacions establertes legalment. Entitats financeres, exclusivament per la realització del cobrament  de rebuts i factures o retorn de pagues i senyals i fiances.

Que L’EMPRESA no comunicarà les dades de caràcter personal de l’Usuari a terceres empreses per tal que les mateixes puguin proporcionar els seus productes o serveis, sense sol·licitar el seu previ consentiment, llevat que la cessió de les seves dades constituís necessària per al manteniment de la relació amb l’Usuari, en aquest cas serà prèviament informat de la citada cessió.

Política de “Cookies”

Igual que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc Web utilitza una tecnologia anomenada “cookies”. A la Política de “Cookies” està disponible per a l’Usuari la informació detallada sobre com utilitza Cal Masover de Circuns les “Cookies”. Podeu consultar la Política de “Cookies” aquí.

Drets de l’Usuari:

 Que el signant, pot dirigir-se a L’EMPRESA, amb el fi d’exercir els seus drets:

  • D’accés, dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • De rectificació o supressió (dret a l’oblit), dret a sol·licitar la seva rectificació, esmena o supressió de les seves dades personals del fitxer de l’empresa.
  • De limitació de tractament, tractament només amb les finalitats específiques consentides per l’usuari.
  • D’oposició al tractament de les seves dades personals i a no ser objecte de decisions automatitzades.
  • A la  portabilitat de dades,

Tot d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, en especial la UE 2016/679.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment mitjançant carta dirigida al domicili social de l’empresa o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a calmasoverdecircuns@gmail.com.

Enllaços a altres pàgines Web.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Recordeu que Cal Masover de Circuns no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines web. Aquest document de Tractament de Dades Personals s’aplica exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera. Així mateix, podrà obtenir més informació sobre la nostra política d’enllaços al nostre Avís Legal.

Confidencialitat

Les dades personals que Cal Masover de Circuns pugui sol·licitar a través del Lloc Web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l’Usuari seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Seguretat

Cal Masover de Circuns   manté els  nivells de seguretat exigits per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l’Usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats.

Ús correcte del Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, “applets”, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic  calmasoverdecircuns@gmail.com.